כונס נכסים

מומלצי האתר - כונס נכסים

כינוס נכסים הוא הגוף הממונה על הרשות השיפוטית או ראש ההוצאה לפועל בכדי שיוכל לתפוס ולהשתלט על נכס מסוים השייך לגוף או אדם אחר.כאשר אותו אדם מחויב כספים לצד השלישי וקיים חשש כי אותו אדם יבריח אולי את הנכס ולא יהיה ניתן לממש את פסק הדין אשר ניתן כנגד אותו אדם.
התפקיד העיקרי של כונס הנכסים הוא גם לצורך תפיסת הנכס ושמירתו על מנת לאפשר את מכירתו על ידי כונס בשביל לערוך את המימון של החוב של המחויב.מה שעושה בעצם כונס הנכסים הוא להיכנס אל תוך נעליו של בעל הזכויות בנכס,ואין כונס נכסים יכול להתמנות על אותו הנכס כול זאת כאשר אינו עומד במרכזו של הסכסוך.על מנת שיוכל כונס הנכסים לעמוד במקומו של בעל הזכויות ולפעול בנכס כאילו הוא בעל הזכויות בו,כול זאת על פי ההוראות של הערכאה השיפוטית.כונס הנכסים מסיים את תפקידו כאשר על ידי הודעה בכתב שהוא מודיע כי הוא מתפטר מתפקידו.
כאשר באה ההתפטרות מתוך ראש ההוצאה לפועל היא מחויבת באישור ומן היום שנקבע לכך באישור.ביכולתו שלש ראש ההוצאה לפועל לפטור את כונס הנכסים אם לא מילא את תפקידו כראוי או שיש לו סיבות צדדיות והוא ראה סיבה לכך.
כמו כן ראש הוצאה לפועל רשאי לשחרר את כונס הנכסים מתפקידו אם ראה שאין עוד כול צורך או תועלת בכינוס נכסי החייב.בסופו של דבר כונס הנכסים נותן את סיום ההודעה. כונס הנכסים הוא הגוף או אותו אדם הממונה על ידי מערכת המשפט או שהוא ממונה על ידי ראש הוצאה לפועל בכדי לתפוס או להשתלט על נכסים שונים כאשר אותו אדם אחר חייב כספים לצד השלישי וישנה האפשרות כי אותו אדם יבריח אולי את הנכס ולא תהיה האפשרות לממש את פסק הדין שניתן כנגד אותו אדם.
מטרתו של כונס הנכסים הוא גם לצורך תפיסת הנכס ושמירתו על מנת שיהיה אפשר את מכירתו על ידי כונס הנכסים לצורך מימון חובו של החייב.מה שעושה כונס הנכסים בעצם הוא להיכנס אל תוך הנעליים של בעל הזכויות בנכס.
אין באפשרותו של כונס הנכסים להתמנות על הנכס אשר מצד הדין אינו שייך לאדם החייב או שהנכס אינו עומד במרכזו של סכסוך.אך בכול מקרה צריך שיהיו בעלים או בעל זכויות אחרות לאותו הנכס,על מנת שכונס הנכסים יוכל לעמוד במקומו של בעל הזכויות ולפעול בנכס כאילו הוא בעל הזכויות בנכס.כול זאת על פי הוראותיו של הערכאה המשפטית או ראש ההוצאה לפועל.במידה והחייב פושט את הרגל צו פשיטת רגל מאפשר לחייבים להתחיל מחדש את חייהם העסקיים מחדש כאשר הבקשה מוגשת בכתב על ידי האדם החייב,אלא הוא נועד לאפשר לנושים לקבל מאת החייבים את השרידים אשר נותרו מרכושם כנגד הכספים שנתנו להם וכן את לדאוג לכך שלא תהיה העדפה של נושים.
מה שבעצם קורה הוא כי השאלה העומדת בפני בית המשפט כאשר הוא דן בבקשתו של האדם החייב להכריזו כפושט רגל,אם החייב נהג בתום לב בעת יצירת חובותיו.התהליך המשפטי קובע כי אין החייב זכאי לחסות בצילה של המטריה של הפקודה.
כאמור להליכים של פשיטת הרגל יש שתי תכליות עיקריות אחת מהו היא לכנוס את החייב ולחלק את הנכסים של אותו אדם חייב בין נושיו בדרך הזולה,המהירה ,היעילה והשווה ביותר.הדבר השני הוא לאפשר לאדם החייב שאם במידה ואיתרע מזלו והוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על מנת להפטר מחובותיו.ישנו תנאי הקורה בכול התהליך הזה במיוחד כאשר האדם החייב הוא הפונה בבקשה להכרזתו כפושט רגל ,מכיוון שהחייב יקבל על עצמו את המגבלות והחיובים המוטלים על פי הפקודה ועל פי בית המשפט של פשיטת רגל.החייב אינו זכאי ליהנות מהגנת הפקודה בלא לקיים את הוראותיה.
אדם מוכרז כפושט רגל במקרים הבאים,בהם בית המשפט מסמיך לבטל את הכרזתו של פלוני כפושט רגל במצבים מסוימים,אינה כוללת הוראה מיוחדת המסמיכה אותו לבטל את צו הכינוס,אך על פי העיפי בית המשפט יש לחזור ולעיין בכול שלב ובכול צו אשר ניתן מכוח סמכותו בפשיטת הרגל,לבטלו או לשנותו ובגדרו גם בחינה מחדש של צו הכינוס שניתן.נראה כי שיקול דעתו של בית המשפט דומה בהקיפה לשיקול הדעת בדונו להכרזה של החייב כפושט רגל.קיימת פסיקה הקובעת כי חייב אשר גילה את כול נכסיו וחובותיו בדוחות אשר הוא מחויב להגיש אם הוא מצפה להכרזתו כפושט רגל.
קיים סעיף הקובע כי צו כינוס נכסים כמשמעותו בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב אם צורף לה אישור מאת כונס הרשמי כי מולאו התנאים הקבועים על פי סעיף 8.קיימים בנוסף לכך מקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו רשאי הבית משפט לאחר שמיעת עמדת כונס הרשמי כול זאת לאחר ששוכנע כי החייב פנה בתחילה אל כונס רשמי.לבית המשפט יש את שיקול הדעת אם להיעתר לבקשה למען צו כינוס,גם כאשר מולאו התנאים הנדרשים בסעיף 17 לפקודה.
עוסק בהכרזת החייב כפושט רגל ולפיו רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה,אם שוכנע כי הוגשה בקשה שלא בתום לב במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל,או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.אף על פי שסעיף זה עוסק בשלה המתקדם בו בית המשפט נדרש להכריז על החייב כפושט רגל הרי שאין בכך בכדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לדחות בקשה למתן צו כינוס כאשר בשלב ההתחלתי זה ברור מכיוון שהחייב פעל בחוסר תום או במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל.על פי זה כאשר בקשתו של פושט הרגל תידחה הרי שלא קיים כול טעם להכריז עליו כפושט רגל מכיוון אין טעם במתן צו הכינוס אשר יוביל לניהול הליך סרק.